Recent gewijzigde personen en nieuwe personen

Gewijzigd/ ToegevoegdWanneer gewijzigdWanneer gemaakt
manNaam gefilterd12 jan 2021 - 09:33:5912 jan 2021 - 09:33:42
manHomme Dirks Kalma12 jan 2021 - 09:32:321 mar 2018 - 13:36:48
manGerrit Gerrits Koster12 jan 2021 - 09:27:5928 feb 2018 - 20:34:01
womanAaltje12 jan 2021 - 09:27:1412 jan 2021 - 09:27:13
manGerrit Gerrits Koster12 jan 2021 - 09:27:1412 jan 2021 - 09:27:01
unknownSymen Brouwer12 jan 2021 - 09:25:3012 jan 2021 - 09:25:05
manAge Jouws Kooistra12 jan 2021 - 09:24:1415 jan 2020 - 09:52:04
manMarten Jans Schotanus12 jan 2021 - 08:57:364 mar 2018 - 21:42:51
womanSipkjen12 jan 2021 - 08:56:0012 jan 2021 - 08:55:59
manTjeerd12 jan 2021 - 08:56:0012 jan 2021 - 08:55:23
womanTijtje Tjeerds12 jan 2021 - 08:55:231 mar 2018 - 13:36:48
manSjerp Karsjens Kalma11 jan 2021 - 09:24:141 mar 2018 - 13:36:47
manWopke Rinzes de Jong11 jan 2021 - 09:20:491 mar 2018 - 21:05:36
manWillem Wytzes Veenstra11 jan 2021 - 09:20:0111 jan 2021 - 09:19:20
womanPierkje Sjerps Kalma11 jan 2021 - 09:16:265 mar 2018 - 23:22:05
manPijter Fokkes Roorda11 jan 2021 - 09:02:441 mar 2018 - 13:36:48
manFokke11 jan 2021 - 09:01:4211 jan 2021 - 09:01:12
womanMarijke11 jan 2021 - 09:01:4211 jan 2021 - 09:01:41
manMinne Hendriks van Sloten10 jan 2021 - 10:04:271 oct 2020 - 09:46:35
manHendrik Pieters van Sloten10 jan 2021 - 10:03:464 sep 2019 - 23:35:48
manAte Jouws Kooistra10 jan 2021 - 10:02:4310 jan 2021 - 10:02:09
manTjipke Ypes de Vries10 jan 2021 - 10:01:041 mar 2018 - 13:36:48
manFreerk Tjeerds Bosch10 jan 2021 - 09:45:0912 jul 2019 - 09:16:28
manPieter Alles Algra10 jan 2021 - 09:44:2210 jan 2021 - 09:43:48
womanJanke Johannes10 jan 2021 - 09:43:0410 jan 2021 - 09:42:59
manAlle Andries Algra10 jan 2021 - 09:43:0410 jan 2021 - 09:42:28
manAnne Sytzes10 jan 2021 - 09:38:0710 jan 2021 - 09:38:06
womanTjitske Wytzes Houtsma10 jan 2021 - 09:38:0710 jan 2021 - 09:34:59
manRuurd Hendriks Kuperus10 jan 2021 - 09:37:332 oct 2020 - 09:29:42
manSjouke Hayes Bakker10 jan 2021 - 09:36:383 oct 2020 - 09:52:17
womanAafke Reinders10 jan 2021 - 09:32:5810 jan 2021 - 09:32:57
manWytze Douwes10 jan 2021 - 09:32:5810 jan 2021 - 09:32:26
womanKnierke Pieters Kiestra10 jan 2021 - 09:24:4010 jan 2021 - 09:23:03
manSjoerd Wiltjes de Jong10 jan 2021 - 09:24:2019 apr 2019 - 23:04:52
manNaam gefilterd10 jan 2021 - 09:23:563 aug 2019 - 20:00:38
womanTjiske Sijmons9 jan 2021 - 09:55:391 mar 2018 - 13:36:48
manHarmen Jacobs Hagema9 jan 2021 - 09:51:0311 oct 2019 - 09:47:51
womanLolkje9 jan 2021 - 09:49:589 jan 2021 - 09:49:51
manSymon9 jan 2021 - 09:49:589 jan 2021 - 09:49:39
manJacobus Karsjens Kalma9 jan 2021 - 09:32:005 mar 2018 - 19:44:12
manJacob Jans Greydanus9 jan 2021 - 09:30:552 aug 2018 - 22:08:09
manFeike Jacobus Kalma9 jan 2021 - 09:29:119 jan 2021 - 09:28:46
manOtte Uilkes van der Meer9 jan 2021 - 09:12:379 jan 2021 - 09:12:12
womanBaukje Tjeerds Vogelzang9 jan 2021 - 09:12:379 jan 2021 - 09:12:36
womanMarijke Ottes van der Meer9 jan 2021 - 09:11:5228 jul 2020 - 09:43:34
manJohan Casper van der Kam9 jan 2021 - 09:11:161 mar 2018 - 20:29:16
manGerrit Vink9 jan 2021 - 09:10:109 jan 2021 - 09:09:24
manEeltje Brands Fennema8 jan 2021 - 09:39:554 apr 2019 - 09:48:58
manMartinus Labots8 jan 2021 - 09:39:2616 dec 2020 - 09:29:52
womanHendrikje Sjuks Hettema8 jan 2021 - 09:38:451 mar 2018 - 13:36:48
womanTrijntje Pieters Hofstra8 jan 2021 - 09:33:188 jan 2021 - 09:32:54
manSjoerd Tjerks Roorda8 jan 2021 - 09:10:388 jan 2021 - 09:10:09
manGerrit Annes Sinnema8 jan 2021 - 09:07:5119 apr 2019 - 23:16:39
womanAntje Gerrits Sinnema8 jan 2021 - 09:06:128 jan 2021 - 09:05:42
manNaam gefilterd8 jan 2021 - 08:59:278 jan 2021 - 08:59:05
womanFroukjen Gaales Stienstra8 jan 2021 - 08:58:2728 feb 2018 - 17:29:39
manSjoerd Johannes Weyer8 jan 2021 - 08:55:591 mar 2018 - 13:36:47
manYmte Jans Greydanus8 jan 2021 - 08:55:2614 mar 2018 - 20:27:01
manThomas Scheffer8 jan 2021 - 08:54:388 jan 2021 - 08:54:02
manJohannes Sjoerds Weijer8 jan 2021 - 08:53:158 sep 2019 - 22:50:04
manAnne Piers Dijkstra7 jan 2021 - 09:33:001 jan 2021 - 09:04:11
womanEvertje Jacobs7 jan 2021 - 09:28:441 mar 2018 - 13:36:48
manBauke Jans Schotanus7 jan 2021 - 09:26:4911 jun 2019 - 10:45:35
manRienk Baukes Schotanus7 jan 2021 - 09:21:4311 jun 2019 - 10:51:38
manJacob Sjoukes Bijlsma7 jan 2021 - 09:11:2921 oct 2018 - 09:44:41
womanJanke Arjens7 jan 2021 - 09:05:297 jan 2021 - 09:05:27
manKlaas Tjallings7 jan 2021 - 09:05:291 mar 2018 - 13:36:48
manGabe YzaƤks Kuperus6 jan 2021 - 10:01:231 mar 2018 - 13:36:48
womanAntje Jacobs6 jan 2021 - 10:00:391 mar 2018 - 13:36:48
manSalvus Douwes Bakker6 jan 2021 - 10:00:283 mar 2018 - 21:30:51
manGerrrit Johannes Jansen6 jan 2021 - 09:50:043 sep 2020 - 09:48:20
womanGeeske Rienks Glas6 jan 2021 - 09:47:026 jan 2021 - 09:47:00
manKlaas Jans Feitsma6 jan 2021 - 09:42:381 mar 2018 - 13:36:48
manSybe Pieters Hiemstra6 jan 2021 - 09:41:4526 nov 2020 - 10:11:12
manMinne Klazes Feitsma6 jan 2021 - 09:40:236 jan 2021 - 09:40:00
manCarel Jacobus Wittermans6 jan 2021 - 09:35:0818 mar 2019 - 19:26:04
manGerben Meinderts Dijkstra6 jan 2021 - 09:34:291 aug 2019 - 09:55:29
manKlaas Sjoerds Jongsma6 jan 2021 - 09:33:086 jan 2021 - 09:31:43
womanJanke Pieters de Jong6 jan 2021 - 09:30:356 jan 2021 - 09:30:22
womanKlaaske Salves Bakkers6 jan 2021 - 09:17:103 mar 2018 - 21:34:21
manSjoerd Heerkes Wiglema6 jan 2021 - 09:04:194 apr 2019 - 09:57:35
womanSjoukje Harkes Kooistra6 jan 2021 - 09:03:491 mar 2018 - 13:36:48
womanDoetje Pieters de Boer6 jan 2021 - 09:03:086 jan 2021 - 09:03:07
manHarke Pieters Kooistra6 jan 2021 - 09:03:086 jan 2021 - 09:02:45
manJan Jans Schotanus5 jan 2021 - 09:41:301 mar 2018 - 13:36:48
womanJitske Lieuwes de Graaf5 jan 2021 - 09:36:305 jan 2021 - 09:35:52
manGerryt Jans van der Plaats5 jan 2021 - 09:36:295 jan 2021 - 09:36:29
womanGettje Johannes5 jan 2021 - 09:34:335 jan 2021 - 09:34:23
manLieuwe Ruurds de Graaf5 jan 2021 - 09:34:335 jan 2021 - 09:34:09
manEvert Pieters Hiemstra5 jan 2021 - 09:24:495 jan 2021 - 09:22:10
womanTimmeltje Gerbens Hofstra5 jan 2021 - 09:24:005 jan 2021 - 09:20:19
manPieter Rienks Hiemstra5 jan 2021 - 09:23:345 jan 2021 - 09:18:33
manKlaas Johannes Goslinga4 jan 2021 - 09:56:505 feb 2020 - 09:12:10
womanMaartje Jans Post4 jan 2021 - 09:56:505 feb 2020 - 09:12:25
womanYtje Ruurds Bokma4 jan 2021 - 09:53:334 jan 2021 - 09:47:15
manJohannes Gosses Goslinga4 jan 2021 - 09:53:3326 dec 2020 - 09:10:23
womanAkke Klazes4 jan 2021 - 09:52:334 jan 2021 - 09:51:09
manTheunis Johannes Belstra4 jan 2021 - 09:49:3713 feb 2020 - 09:13:53
manKlaas Sijbrens Zijlstra4 jan 2021 - 09:49:171 mar 2018 - 13:36:48
manDouwe Jelles Faber4 jan 2021 - 09:27:3510 sep 2019 - 09:29:54

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl